Úplná pravidla akce „Licence 2 w1n!“

Účelem tohoto dokumentu je úplné a jasné vymezení pravidel akce „Licence 2 w1n“ (dále jen „akce“). Pouze tento dokument závazně upravuje pravidla akce.

Preambule
Každý oprávněný spotřebitel (dále jen účastník akce nebo zákazník), který v době konání akce (30. 6. 2014 ‑ 28. 9. 2014) zakoupí jednorázově minimálně 30 litrů paliva Shell, obdrží jednu hrací kartu a získá tak okamžitě slevu nebo dárek a dále pak oprávnění odeslat kód z hrací karty v SMS zprávě, nebo jej zadat na www.shell.cz pro hru o hodnotné ceny. Do akce s využitím SMS zpráv se může zapojit pouze zákazník se SIM kartou vydanou českým operátorem, která mu umožňuje zasílat SMS zprávy na dané telefonní číslo. Účast v soutěži na www.shell.cz není omezena, s výjimkou osob vyloučených těmito pravidly. Po zaslání platné SMS nebo zaregistrování se s unikátním kódem na www.shell.cz a po splnění všech podmínek může zákazník získat hodnotné ceny.

1) Organizátorem akce je:
Proximity Prague s.r.o.
se sídlem Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8, Česká republika,
IČ: 48582085, zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka 17442

2) Zadavatelem akce je:
Shell Czech Republic a.s.
se sídlem Antala Staška 2027/77, 142 00 Praha 4, Česká republika,
IČ: 15890554, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 690

3) Termín konání akce:
Akce probíhá v termínu od 30. 6. 2014 ‑ 28. 9. 2014 včetně (dále jen „doba konání akce“) v síti čerpacích stanic zadavatele na území České republiky (dále jen „místo konání akce“).

4) Účast v akci:

 • Účastníkem první části akce o okamžitou slevu nebo dárek může být každá fyzická osoba, která završila 18 let a v době konání akce jednorázově nakoupila alespoň 30 litrů paliva Shell.
 • Účastníkem druhé části akce o hodnotné ceny může být každá fyzická osoba, která završila 18 let, má k dispozici SIM kartu platnou na území ČR umožňující zasílat Premium SMS zprávy nebo využije přístup na internetovou adresu www.shell.cz a která v době konání akce jednorázově nakoupila alespoň 30 litrů paliva Shell a získala tak oprávnění použít unikátní číselný kód z hrací karty, kterou obdržela současně s platbou za nákup paliva, a odešle jej prostřednictvím SMS zprávy na tel. číslo 903 09 06 (dále jen „SMS zpráva“) nebo jej zadá na www.shell.cz postupem stanoveným v těchto pravidlech.
 • Závazná struktura SMS zprávy je následující:
  • klíčové slovo (SH) mezera unikátní x‑místná alfanumerická řada (kód),
  • příklad správného tvaru SMS zprávy: SH 82AQ1T8H3,
  • u klíčového slova ani kódu nezáleží na velikosti písmen.
 • Závazná struktura webového formuláře je následující:
  • unikátní x‑místná alfanumerická řada (kód),
  • příklad správné registrace: 82AQ1T8H3,
  • e‑mail,
  • mobil.
 • Účastníci akce nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly této akce nebudou do akce zařazeni nebo z ní budou vyloučeni.
 • Do druhé části akce s využitím SMS zpráv se může zapojit jenom ten zákazník, který je uživatelem SIM karty vydané mobilním operátorem, jež je držitelem všeobecného povolení na poskytování sítí, služeb a na provozování služeb rádiových zařízení vydaného Telekomunikačním úřadem České republiky.
 • U doručených SMS zpráv a vyplněných formulářů bude brán zřetel na duplicitu kódů – z akce budou automaticky vyřazeny všechny SMS zprávy a formuláře obsahující kód, který již byl v systému akce zaevidován, tzn. bude akceptována pouze první doručená zpráva nebo formulář s platným kódem.
 • Z jedné IP adresy nebo pro jedno zadané telefonní číslo je možné uskutečnit maximálně 5 (i neúspěšných) pokusů o odeslání soutěžního kódu během 24 hodin.

5) První část akce ‑ Sleva nebo dárek pro každého:

Každý účastník první části akce obdrží hrací kartu, která obsahuje slevu nebo dárek od společnosti Shell Czech Republic a. s. nebo jeho obchodních parterů. Typ dárku nebo slevy zjistí účastník akce odtržením políčka označeného „Podívejte se, co jste získali“. Hrací karty obsahují následující slevy nebo dárky:

Tyto slevy nelze uplatnit na stanicích uvedených níže:

 • SLEVA 30% Shell Čistič ráfků kol
 • SLEVA 50% Shell V‑Power Energy drink
 • SLEVA 30% Shell odstraňovač hmyzu
 • SLEVA 90,‑ Kč Mycí linka -program „Perfektní umytí“

* 8501 Oldřichovice * 8502 Říčany * 8504 Kuchařovice * 8505 Kolín‑Třídvorská* 8508 Lutonina * 8509 Bořetice * 8510 Třešť * 8511 Slaný * 8512 Mnichovo Hradiště * 8514 Roudnice nad Labem * 8515 Zlín‑Vršava * 8518 Pelhřimov * 8520 Hodonín‑Brněnská * 8522 Vílanec * 8524Studenec * 8525 Polička * 8530 Čeladná * 8532 Uherský Ostroh * 8534 Trutnov * 8535 Chodov * 8536 Nové Město na Moravě * 8538 Krčmaň * 8539 Teplice nad Bečvou * 8540 Ostrov * 8541 Karlovy Vary * 8542 Hranice na Moravě * 8543 Domažlice

6) Druhá část akce – Hra o hodnotné ceny

Účastníci druhé části akce mohou získat během trvání akce následující výhry:

 • 3x automobil Renault Clio Technofeel 1,2 16V 75k
 • 13x kávovar Philips SAECO POEMIA HD8325/79
 • 3x telefon Nokia Lumia 930
 • 13x telefon Nokia Lumia 630
 • 13x 300 EUR poukaz do Hilton Hotels & Resorts

Po dobu trvání akce bude rozdáno celkem 45 výher tak, jak je uvedeno v těchto pravidlech akce.

Konkrétní druh výhry získávají odesílatelé SMS nebo webové registrace, kteří splnili podmínky uvedené v těchto pravidlech a jejichž registrace byla do systému společnosti ComGate, a.s. doručena přesně ve stanoveném pořadí a období.

Každý účastník může získat během akce maximálně jednu hodnotnou cenu.

V případě, že v některém ze soutěžního období nebude do systému společnosti ComGate, a.s. doručeno dostatečné množství platných SMS nebo webových registrací potřebných k přidělení výhry, bude výhra přidělena podle náhradní mechaniky výběru výherců. Její princip je následující:

Celkový počet platných soutěžních registrací doručených v rámci daného období pro danou výhru se rozdělí na X navazujících X‑tin, kde X bude rovno počtu nerozdaných výher. Registrace v těchto X‑tinách budou řazeny podle pořadových čísel od nejnižšího po nejvyšší. V případě, že celkový počet soutěžních registrací nebude dělitelný hodnotou X beze zbytku, budou zbylé registrace přiřazeny po jedné ke každé X‑tině počínaje prvou (tj. k X‑tině obsahující nejnižší pořadové číslo). Registrace nacházející se uprostřed každé X‑tiny se stává výherní. V případě, že počet registrací v X‑tině je lichý a výsledek nedává celé číslo, zaokrouhlí se tento výsledek na celé číslo nahoru.

 • Informaci o zařazení zaslaného platného kódu do hry obdrží zákazník v odpovědní SMS nebo e‑mailem nejpozději do 24 hodin od doručení SMS zprávy nebo formuláře do systému společnosti ComGate, a.s., a to na číslo, ze kterého byla SMS zpráva odeslána, nebo na e‑mail, který byl uveden ve formuláři.

Organizátor akce bude zveřejňovat vždy po uplynutí soutěžního období na  www.shell.cz. jméno, příjmení výherce, obec výherce a dále pak audio nebo video záznamy z předávání hodnotné ceny, s čímž zákazník/výherce bezvýhrad souhlasí.

Po uplynutí soutěžního období, nejpozději však do 15 dnů ode dne ukončení kampaně,  bude výherce kontaktován organizátorem nebo zástupcem organizátora telefonicky či e‑mailem, aby sdělil své kontaktní údaje – jméno, příjmení, ulici vč. čísla domu, město, PSČ, e‑mail. Organizátor si vyhrazuje právo oznámit zákazníkovi informaci o výhře, tak, že moderátor rádiové stanice vybrané organizátorem zatelefonuje výherci v přímém vstupu a oznámí mu, že vyhrál některou z hodnotných cen.

 • Jednotlivé výhry budou předány výhercům po vzájemné dohodě v sídle Zadavatele akce nebo na místě, které Zadavatel akce určí, nebo doručeny poštou nejpozději však do 30 dnů ode dne ukončení kampaně.
 • Organizátor akce si vyhrazuje právo požadovat od účastníka akce prokázání platného pokladního dokladu a hrací karty před předáním konkrétní výhry. V případě, že účastník akce některý z těchto dokladů nepředloží, není Organizátor akce povinen předat jakoukoliv výhru.
 • Organizátor akce si vyhrazuje právo konečného posouzení přijatých SMS zpráv a formulářů. Do akce nebudou zařazeny SMS zprávy a formuláře, které nebudou, byť jen částečně, splňovat stanovené podmínky akce. Soutěžícím, kteří nesplňují podmínky pro účast v soutěži, zaniká nárok na získání jakékoliv výhry. Pořadí přijatých SMS a formulářů v tom případě nebude upravováno.
 • V případě, že se nepodaří doručit nebo předat některému z účastníků akce výhru v souladu s těmito pravidly, zaniká nárok účastníka akce na získání této výhry.
 • Organizátor akce neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení přijetí kódů prostřednictvím SMS zpráv či webových formulářů.
 • Účast na akci ani výhry není možné vymáhat právní cestou a výhry nelze alternativně plnit
  v penězích.
 • Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla akce a zvláště změnit podmínky udělování odměn, a to písemnou formou. Organizátor si vyhrazuje právo akci z vážných důvodů přerušit, nebo úplně zrušit a to na některé čerpací stanici Shell, nebo v celé síti čerpacích stanic Shell.

6) Program Shell ClubSmart:

 • Každý člen programu Shell ClubSmart, který při registraci s unikátním kódem vyplní i číslo jeho Shell ClubSmart karty, datum narození, popřípadě adresu získá bonus 100 Shell ClubSmart bodů. V době konání akce je možné bonusové body získat pouze jednou a budou připsané na účet zákazníka nejpozději do 14 dnů od odeslání požadovaných údajů.

7) Další podmínky akce:

 • Účastí na akci potvrzuje každý její účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Účastník akce odesláním SMS zprávy nebo formuláře uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této akce, tedy, jméno a příjmení, adresa, e‑mailová adresa, telefon společností Shell Czech Republic a.s. (se sídlem Antala Staška 2027/77, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 15890554), jako správcem, za účelem vyhodnocení akce a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník akce, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.
 • Z druhé části akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti organizátora, zadavatele, provozovatelé čerpacích stanic a jejich zaměstnanci a zaměstnanci všech spolupracujících agentur a společností a osoby jim blízké. V případě, že se taková osoba stane účastníkem akce s právem získat jakoukoli odměnu, tato odměna mu nebude předána.
 • Cena jedné SMS zprávy činí 6 Kč včetně DPH.
 • U každé přijaté SMS zprávy (resp. formuláře) jsou kromě vlastního textu SMS zprávy (formuláře) evidovány i následující informace:
  • mobilní telefonní číslo účastníka akce,
  • datum,
  • přesný čas přijetí SMS zprávy (formuláře),
  • pořadí přijetí SMS zprávy (formuláře) systémem (Pořadí přijatých SMS zpráv (formulářů)
  • je jednoznačně určeno na základě data a času příchodu SMS zprávy (formuláře) do technického systému, který je majetkem provozovatele služeb.
 • Organizátor není odpovědný za případnou technickou poruchu na straně mobilních operátorů.
 • V případě technických problémů je v provozu v pracovní dny mezi 9.00 a 16.00 hod. na telefonním čísle +420 731 433 867.
 • Technickým správcem SMS systému akce je společnost: ComGate, a.s.
  Praha 10 - Vršovice, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, IČ: 285 32 830